Patladı ha patlayacak hava, çatladı ha çatlayacak toprak! Kara bulutlar hep üstümüzde Başkan! Karabulutlar evimizde, ekmeğimizde, anlımızda!

Böyle kader olmaz olsun Başkan, patrona servet bana ölüm taşıyorsa! Hakkımı alamıyorsam, ölümüm engellenmiyorsa, adalet yerde sürükleniyorsa; kader hep fakire işliyorsa, böyle kader olmaz olsun Başkan!

Almanya bizden iki kat daha fazla kömür çıkarıyorken, 2002’den beri 6 işçi hayatını kaybetmişse, bizim bu tarihlerde 1990 işçiyi kaybetmemiz “fıtrat”tan veya “kader”den değil, ihmalden; vurdumduymazlıktan, önlemsizlikten, insana, emeğe, emekçiye değer verilmemesindendir.

Patronlar, maliyetleri düşürmek adına tekniği kullanmaz, yöntemleri uygulamaz, işçi güvenliğini bir tarafa bırakıp kar marjına odaklanırsa patronlara servet, bize ölüm, mesleğimize “fıtrat” düşerse böyle kader olmaz olsun Başkan!

19.09.2013 Tarih Resmî Gazete Sayısında yer alan “28770 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği”ne göre; İşverenler;

 1. İşverenler, işyerlerini çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak şekilde tasarlamak, inşa, teçhiz etmek, hizmete almak ve bakımını yapmakla,
 2. İşyerinde yapılacak her türlü çalışma, yetkili kişilerin nezaretinde ve sorumluluğu altında yapılmasından;
 3. Tüm güvenlik talimatları çalışanların anlayacağı şekilde hazırlanmasından,
 4. Yeterli ilk yardım donanımı sağlamasından ve en geç 6 ayda bir olmak üzere düzenli olarak gerekli tatbikatlar yapılmasından,
 5. Çalışanların işyerinde maruz kalabilecekleri psikososyal riskler dâhil olmak üzere risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinden,
 6. Uygun tedbirler ile yönergelerin ve planların hazırlanmasından,
 7. Çalışma yerlerinin ve ekipmanın güvenli şekilde düzenlenmesi, kullanılması ve bakımının yapılmasından,
 8. Çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması ile ilgili tedbirlerin uygulanması koordine edilmesinden,
 9. Patlama ve yangın çıkmasını ve bunların olumsuz etkilerini önlemek üzere, patlayıcı ve sağlığa zararlı ortam havasının oluşmasını önlemek, patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek, patlama ve yangın başlangıçlarını tespit etmek, yayılmasını önlemek ve mücadele etmek, işe uygun tedbirler almakla,
 10. Bir tehlike anında çalışanların çalışma yerlerini en kısa zamanda ve güvenli bir şekilde terk edebilmeleri için uygun kaçış ve kurtarma araçlarını sağlamak ve kullanıma hazır bulundurmakla,
 11. İhtiyaç halinde yardım, kaçış ve kurtarma işlemlerinin derhal uygulamaya konulabilmesi için gerekli uyarı ve diğer iletişim sistemlerini hazırlamakla,
 12. şyerinin bütününde gerekli haberleşme ve iletişim sistemini kurmakla,
 13. Çalışanları ve temsilcilerini, işyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili alınması gereken tüm tedbirlerle ilgili bilgilendirmek ve çalışanların ve temsilcilerinin görüşlerini almak ve katılımlarını sağlamakla
 14. Yeryüzüne çıkış ağzı arasında oksijenli ferdi kurtarıcı değişim istasyonları uygun mesafelerle kurmak ve istasyonları yeraltında yaşanan göçük, su baskını, patlama, yangın gibi acil durumlardan etkilenmeyecek şekilde teçhiz etmekle,
 15. Kaçış hız ve sürelerini belirlerken; kaçış yolundaki engeller, galeri yüksekliği ve eğimi, madenin jeolojik yapısı ile kaçış yolunu aynı anda kullanacak kişi sayısı gibi hususları göz önünde bulundurmakla yükümlüdür Başkan!

Bu kanundur ve bunu Türkiye Cumhuriyeti devleti / meclisi yapmıştır. Uygulamakla da bakanlıklar, müdürlükler, sorumlular tayin edilmiştir.  İki hafta öncesine kadar bakanların ziyaret ettiği denetlenmemiş, tedbirler alınmamış bir yerde böyle iş cinayetleri oluyor 41 insan; emekçi hayatını kaybediyorsa, bu “kader” değil, ihmalkârlıktır, cinayettir.

Bu kaderse kimseye soruşturma açmayın, Takdir-i İlahidir! Kimseden hesap sormayın! İşin fıtratında, anlımızın yazısında var ise ölüm, dokunmayın Başkan!

Ekmektir; bizi gözlerimizden, ellerimizden; geceden kara yeraltına çeken! Bizi ölümle sınayan kadere lanet olsun!

Hakkımızı yerde bırakan, zalime hesap sormayan, adaleti yerlerde sürükleyen kadere lanet olsun!

Kader yoksullara dairdir Başkan, kader yoksullara dairdir!

Patladı ha patlayacak hava, çatladı ha çatlayacak toprak! Kara bulutlar hep üstümüzde Başkan! Karabulutlar evimizde, ekmeğimizde, anlımızda!

Bir ülkenin başkanı o ülkenin babası sayılır. Baba, çocuklarını korumak, kollamak, aç ve açıkta kalmasını önlemekle yükümlüdür. Çocukların yer altının yüzlerce metre altında ölüyor Başkan!

Şiir: Kemal Özer

Kanun: 19.09.2013 Tarih Resmî Gazete Sayısında yer alan “28770 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği”