Belediye ile TMMOB arasında protokol

Dersim belediyesi ile Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası'na bağlı odalar arasında ortak mesleki denetim ve teknik iş birliği protokolü imzalandı.

Yerel 03.03.2021, 18:29 Serhat Ozan Yıldırım
649
Belediye ile TMMOB arasında protokol

İmzalanan protokol; sağlıklı Kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihi ve doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi için ortak mesleki denetim ve teknik iş birliği protokolü koşullarına dayanarak oluşturuldu.

Başkan Maçoğlu, kentin geleceğine dönük katkı sunması amacıyla odanın dayanışma içerisinden bulunmaktan ve Dayanışmanın bir parçası olmaktan onur ve gurur duyduğunu belirti.

Belediye ile TMMOB arasında imzalanan protokolde şu maddelere yer verildi:

SAĞLIKLI KENTLEŞME, NİTELİKLİ YAPILAŞMA, KÜLTÜREL, TARİHİ VE DOĞAL ÇEVRE DEĞERLERİNİN KORUNARAK GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ORTAK MESLEKİ DENETİM VE TEKNİK İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Tunceli Belediyesi ile TMMOB’ye bağlı Odalarımızın Tunceli Şubeleri arasında aşağıda belirtilen koşullarda;

“Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin Ortak Mesleki Denetim ve Teknik İş birliği Protokolü” yapılmıştır.

Madde 1: TARAFLAR VE TANIM

Belediye: Tunceli Belediyesi

Meslek Odası: TMMOB’ye bağlı, aşağıda belirtilen Meslek Odaları.

Madde 2: AMAÇ VE KAPSAM

Bu protokolün amacı; Tunceli il ve ilçelerinde içinde kamu yararını esas alan sağlıklı kentleşme ve nitelikli bir yapılaşma ile halk sağlığının, tarihi, kültürel, doğal, tarımsal ve ekolojik değerlerin korunması, her türlü afetlere (deprem, sel, heyelan vb.) hazırlık ve risk yönetimi faaliyetleri ve bilişim teknolojileri gibi gerekli olan mimarlık ve mühendislik ve şehir plancılığı hizmetlerinin; ilgili mevzuata, bilimsel teknik esaslara, mesleki ve teknik kurallara, kent kültürü ve kimliği ile kentin ana planlarına uygun olarak yerine getirilebilmesi yönünde, ilgili Meslek Odalarıyla (Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisler Odası, Makine Mühendisler Odası, Elektrik Mühendisler Odası, Jeoloji Mühendisler Odası, Ziraat Mühendisler Odası, ...........) İle Tunceli Belediyesi arasında bilimsel teknik iş birliğini gerçekleştirmek, üretilen hizmetlerin daha verimli ve hızlı kılınmasını ve tarafların bu yöndeki ortak sorumluluklarını sahip çıkarak karşılıklı dayanışma içerisinde yerine getirmelerinin kurallarını belirlemek, tüm bu çalışmaların kamu ve toplum yararı çerçevesinde yaşama geçirilmesini sağlamaktır.

Madde 3: YASAL DAYANAK

Bu protokol, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi gereği, 3194 sayılı İmar Yasası'nda mimar, şehir plancısı ve mühendislerle ilgili olarak tanımlanan mesleki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için gerekli denetimin yapılabilmesi ayrıca 6235/7303 sayılı TMMOB Kanununun ikinci maddesinde belirtilen odaların mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesi yönünde ilgili işlerde resmi makamlarla iş birliği yapmak hükmünün yaşama geçirilmesi yönünde düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

Madde 4: SORUMLULUKLAR

Protokol sürecinin takibi amacıyla Belediye Başkanı / İlgili Belediye Başkan Yardımcısı ve Meslek Odaları temsilcilerinden oluşacak protokol izleme kurulu kurulacaktır.

Taraflardan oluşacak protokol izleme kurulu bu protokol çerçevesinde iki ayda bir düzenli toplantılarla, bir tarafın talebi üzerine veya acil durumlarda bir araya gelerek ya da karşılıklı sunulan raporlarla hukuki düzenlemeler çerçevesinde Protokolün Madde (2) amaç maddesi kapsamında kente ilişkin ihtiyaç duyulan konuları değerlendirmek ve bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmakla, halka daha nitelikli hizmet sunulabilmesi için ortak mesleki faaliyet denetimi ve teknik iş birliği yapmakla sorumludurlar.

Meslek odaları üyelerince yapılan mimarlık, şehir planlama ve mühendislik hizmetlerinin;

Bilimsel teknik esaslara ve diğer mesleki kural ve standartlara uygun yapılması konusunda üyelerine gerekli duyuru bilgilendirme ve düzenlemeleri yapmaktan,

Mimar, şehir plancısı ya da mühendisin o hizmeti yapabilmesi ve sorumluluğunu üstlenebilmesi için gerekli mesleki ve yasal koşulları taşımakta olmasından,

Üretilen hizmetin uygulamaya dönük teknik ve mesleki yeterliliğinin tam ve eksiksiz yürütülmesi için gerekli girişimlerde bulunmaktan;

ç. Tunceli İli merkezinde protokole konu olan meslek odalarının temsilcilik veya mesleki denetim bürosu açmaktan,

Belediyeye ve topluma karşı sorumludur.

Belediye ise,

Yukarıdaki koşulları yerine getiren mühendis, mimar ve şehir plancılarının hizmetlerinin, yürürlükteki imar ve diğer mevzuatlara uygun olarak yerine getirilebilmesi yönünde gerekli onay ve izinlerden sorumludur.

Protokolün uygulama ve izleme sürecine ilişkin Başkan/İlgili Belediye Başkan Yardımcısını görevlendirmekle sorumlu durumdadır.

Madde 5: GÖRÜŞ BİLDİRME VE İŞ BİRLİĞİ

Belediyeler hazırlamış oldukları plan ve projeler konusunda protokole esas meslek odalarından gerek gördükleri konularla ilgili olarak görüş alabilir. İlgili meslek odası, sağlıklı kentleşme ve kamu yararına aykırı ya da toprak, su varlıkları gibi doğa, kültürel, tarihi değerleri korumak açısından, sakıncalı bir sonuca yol açabileceğini öngördüğü plan, projeler ve uygulamalar için çekince raporu hazırlayabilir. Belediye, söz konusu rapor doğrultusunda gerekli önlemleri alma yetkisine sahiptir.

Bu protokole konu olan iş birliği alanlarında karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak ve sağlıklı kentleşmeye dönük iş birliği alanlarını zenginleştirmek üzere, Oda’ların ve Belediye’nin ilgili komisyonlarına taraflar gerek duyduğunda karşılıklı birer temsilcinin katılması yönünde, fikir birliğine varmışlardır.

Bu protokol, TMMOB’a bağlı meslek odalarıyla Belediye arasındaki kendi uzmanlık alanlarına yönelik iş birliği protokollerinde de temel ilkeler olarak değerlendirilecektir.

Madde 6: KURALLAR

Bu protokolün uygulanmasında, aşağıdaki kurallara uyulacaktır.

Belediye; yapı ruhsatı alınması için başvurulan her yapı projesinde, TMMOB’ye bağlı Odaların ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda protokole taraf olan meslek odalarının iç hukukunun gerektirdiği düzenlemeler ve yasal mevzuat çerçevesinde meslek odalarından müelliflik belgelerini ister.

Belediye, Madde 2 kapsamına giren konularda Meslek Odalarının yazılı ya da sözlü görüşlerini isteyebilir, gerekirse ortak çalışma grupları kurulması için belediye teknik elemanlarını görevlendirebilir. Bu kapsamda kent için hazırlanacak her türlü plan, proje ve yönetmelik çalışmalarında Meslek Odalarının katkı ve katılımını isteyebilir.

İlde faaliyet gösteren TMMOB’ne bağlı odalar her yıl en az üye sayısı kadar, alınacak inşaat ruhsatlarda proje müellifi olan (mimar, inşaat müh., makine müh., elektrik müh., harita müh., jeoloji müh.,) kişiler ise, en az yıl içinde müellif oldukları proje sayısının yarı sayısı kadar tarafların ortaklaşa karar vereceği alanda ve çeşitte ağaç dikecektir.

Belediye, bünyesinde çalıştırmak üzere yeni işe alacağı mühendis, mimar ve şehir plancılarından meslek odasına kayıt belgesini arar. Belediye bünyesinde çalışmakta olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının odaya kaydolması için teşvik eder.

Protokole taraf meslek odaları, mimarlık, şehir planlama, mühendislik ve imar uygulamaları ile ilgili sorunların çözümünde belediyeye yardımcı olacak, uzmanlık alanına ve amaç maddesi kapsamına giren konularda Belediye ile ilişkiye geçerek görüş ve önerilerini sunacaktır.

Bu protokolün uygulanması sırasında ihtiyaç duyulacak ayrıntılı düzenlemeler ve protokol maddelerinde yapılacak değişiklikler belediye ile protokole taraf meslek odaları arasında müştereken yapılacaktır.

Her bir meslek odası ve belediye, bu protokolden kaynaklanacak işlemleri duyurma konusunda gerekli iş birliğinde bulunacaklardır.

Her bir meslek odası ilgili belediyenin talebi doğrultusunda çalışanlarına veya ilçe sakinlerine yönelik eğitim desteği verir.

Meslek odaları,  İlin Çevresel Sorunlarını, Doğal, tabiat varlıklarını, İnanç ve Kültürel varlıklarını koruma için Tunceli ve ilçe belediyeleri ile koordinasyon halinde her türlü teknik desteği verir.

Taraflar bu uygulamanın kamu yararını zedeleyecek bir bürokratik engel yaratmaması için azami gayret gösterecektir. İlgili meslek odaları, işleyişi aksatmamak için gerekli azami gayreti gösterecektir.

K) Belediye ve meslek odaları, karşılıklı olarak duyuruları için gerekli azami olanağı tanıyacaklardır.

Madde 7: SÜRE

Bu protokol 1 (bir) yıl boyunca geçerlidir. Fesih yapılmadığı takdirde birer yıllık sürelerle devam edecektir.

Madde 8: FESİH HAKKI

Mevzuatta meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı Belediye iş birliği sözleşmesini bu değişikliklere göre uyarlanmasını ya da gerekirse feshini yapar.

Taraflardan birinin talebi doğrultusunda bu protokol feshedilir.

Madde 9:YÜRÜTME

9  (dokuz) maddeden oluşan bu protokol … Tarihinde tarafların imzası ile yürürlüğe girer ve izleme kurulu tarafından takip edilir. Tunceli Belediyesi ile Meslek Odaların yönetim kurullarınca ortaklaşa yürütülür. İş bu protokol Belediye Başkanının ve Odaların yetkili temsilcileri tarafından imza altına alınmıştır.

Tunceli Belediyesi                                    

TMMOB’ ne Bağlı Meslek Odalarının Tunceli Birimleri 

Mimarlar Odası Tunceli Temsilciliği

İnşaat Müh. Odası Temsilciliği

Makine Müh. Odası Temsilciliği

Elektrik Müh. Odası Temsilciliği

Ziraat Müh. Odası Temsilciliği

Jeoloji Müh. Oda

Yorumlar (0)
11
açık
İstatistikler
Gösterim Tekil IP
Dün 5257 1161
Bugün 789 338
Toplam 1227564 60576
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 33 71
2. Fenerbahçe 33 66
3. Galatasaray 32 62
4. Trabzonspor 33 58
5. Alanyaspor 33 52
6. Gaziantep FK 32 50
7. Sivasspor 33 50
8. Hatayspor 32 49
9. Karagümrük 33 49
10. Göztepe 33 46
11. Antalyaspor 34 42
12. Konyaspor 33 41
13. Rizespor 33 39
14. Ankaragücü 33 37
15. Kasımpaşa 33 36
16. Malatyaspor 32 34
17. Kayserispor 33 34
18. Başakşehir 32 33
19. Gençlerbirliği 33 31
20. Erzurumspor 33 28
21. Denizlispor 32 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 30 63
2. Adana Demirspor 30 58
3. Samsunspor 30 58
4. Altay 30 54
5. İstanbulspor 30 54
6. Altınordu 30 52
7. Ankara Keçiörengücü 30 49
8. Ümraniye 30 44
9. Tuzlaspor 30 44
10. Bursaspor 30 43
11. Bandırmaspor 30 39
12. Boluspor 30 35
13. Adanaspor 30 34
14. Balıkesirspor 30 32
15. Menemenspor 30 31
16. Akhisar Bld.Spor 30 25
17. Ankaraspor 30 23
18. Eskişehirspor 30 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 31 63
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 31 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 31 52
7. Tottenham 32 50
8. Everton 31 49
9. Arsenal 31 45
10. Leeds United 31 45
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 31 38
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Brighton 31 33
16. Burnley 31 33
17. Newcastle 31 32
18. Fulham 32 26
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 31 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 30 67
2. Real Madrid 30 66
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 30 61
5. Real Sociedad 30 47
6. Real Betis 30 47
7. Villarreal 30 46
8. Granada 30 39
9. Levante 30 38
10. Celta de Vigo 30 37
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Cádiz 30 35
13. Valencia 30 34
14. Osasuna 30 34
15. Getafe 30 30
16. Huesca 30 27
17. Real Valladolid 30 27
18. Elche 30 26
19. Deportivo Alaves 30 24
20. Eibar 30 23