Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Devlet Su İşleri (DSİ) 93. Şube Müdürlüğü’nde Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Yerel 10.03.2013, 14:21 10.03.2013, 14:21
2779
Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı

DSİ 93. Şube Müdürlüğü Munzur Toplantı Salonu’nda Vali Yardımcısı Kenan Eskin Başkanlığında yapılan toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, DSİ Şube Müdürü Şahin Atik, kurum yetkilileri katıldı.

Toplantıda, İl Merkezi ve İlçelerde dere ve çay yataklarına yapılan müdahaleler yüzünden yağışlar sonrası meydana gelen taşkınlar sonucunda can ve mal kayıpları oluştuğu, ekonomik ve sosyal hayatın kesintiye uğradığı belirtildi.

İlde taşkınların önlenmesi, can ve mal kayıplarının asgariye indirilmesini sağlamak amacıyla taşkınlar öncesi alınacak tedbirlerin uygulanması doğrultusunda tüm taşkın kontrol tesislerinin işletilmesi ve korunmasını temin etmek üzere kurulan ve 3 Kasım 2006 günlü mahalli gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Tunceli İli ve İlçeleri Taşkın Kontrol Tesisleri İşletme Tebliği” yayımlandığına vurgu yapıldı.

Toplantıda, genel olarak Tunceli İli ve genelinde işletmede olan taşkın koruma tesislerine yapılan müdahaleler ile bunların önlenmesine yönelik çözüm önerileri ile alınacak tedbirler görüşülerek şu kararlar alındı:

il_ic.20130310142149.jpg

1- Tunceli Şehir Merkezine Mansaplanan Tüm Yan Dere Havzalarının;

a)         Tunceli Merkez Yan Dereleri Taşkın Koruma Tesislerinin yapıldığı Demiroluk,  Hamamönü ve Sığank derelerine çöp, gübre, moloz vs. atık maddelerinin dökülmesini önlemek için Tunceli Belediye Başkanlığınca gerekli önlemlerin alınması ve uymayanlar hakkında cezai müeyyidelerin uygulanmasının sağlanması,

b)         Demiroluk Deresinde özel şahıslarca yol ve otopark amaçlı olarak üstü kapatılan taşkın koruma tesisinin üstünün Tunceli Belediye Başkanlığınca açılmasının sağlanması,

c)         Hamamönü ve Demiroluk Dereleri üzerinde yer alan taşkın koruma tesislerine bazı ev binaların bağlamış oldukları kanalizasyonların iptal edilerek şehir kanalizasyon sistemine bağlanmasının Tunceli Belediye Başkanlığınca yerine getirilmesi ve sağlık yönünden konunun Tunceli İl Sağlık Müdürlüğünce takip edilmesi,

d)        Tunceli- Merkez Yeni Mahalle ile Alibaba Mahallesinin yukarı havzalarında yer alan mevcut ağaçların kesilmemesi ile bu havzaların ağaçlandırılmasında ihtiyaç duyulacak iş makinelerinin temininde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Karayolları 86.Şube Şefliği, DSİ 93.Şube Müdürlüğü ile Tunceli Belediyesinin kendi Programlarını aksatmayacak şekilde yardımcı olmaları,

e)         Ağaçlandırma çalışmalarının takip ve koordinasyon işinin Tunceli Orman İşletme            Müdürlüğünce yürütülmesine, Tunceli Orman İşletme Müdürlüğünün altı ayda bir (3-      9 aylar) yapılan işler ile ilgili bilgileri Kurulumuza iletmesine;

f)         İlimiz Merkez Demiroluk ve Hamamönü Derelerinin bulunduğu yerlerdeki yapıların        dere taşkın sınırlarını ihlal edecek şekilde yapıldığı, dolayısıyla bu yapıların sığınak        olarak kullanılan bodrum katlarının yer yer 4-5 m dere kotunun altında kaldığı herhangi bir afet anında bu sığınaklar daha tehlikeli hale gelecektir. Bu tür imar             çalışmalarında Belediye Başkanlıklarınca ilgili Kurumlarla dayanışma ve iş birliği            içinde çalışmalarına;

g)         İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi Telekom ambarının bulunduğu bölgede yer alan tabii dere yatağına yapılan müdahalede; çözüm olarak dere yatağına dökülen bu hafriyatların kaldırılarak (Belediye Başkanlığı marifetiyle) dere yatağının eski haline getirilmesi gerekmektedir.

            Ayrıca; hali hazırda yol olarak kullanılan alanda deredeki suyun geçişini sağlayacak büyüklükte büz veya baksların konulması, hafriyatların arkasında biriken suyun iş makineleri vasıtasıyla derivasyonun sağlanması gerekmektedir.     

2-  Nazımiye İlçe Merkezinde bulunan Askerlik Şubesi ve eski Yatılı Bölge Okulu yanından geçmekte olan taşkın koruma tesisinin kapatılan 200 m‘lik kısmının açılmasının fiziki şartlarının (yol yapılması, kapalı spor salonu yapılması, çocuk parkı yapılması vb.) imkansız olması nedeniyle, Belediye Başkanlığının taahhüdü çerçevesinde olası feyezanlarda gerekli önlemlerin Belediye Başkanlığınca alınması (rusubat temizliği) büyük önem arz etmektedir.

3- Mazgirt İlçe Merkezindeki mevcut taşkın koruma tesisinin üstü kapatılan ve halen yol olarak kullanılmakta olan 502’lik kısmının üstünün açılmasının fiziki şartlarının (yol yapılması, ev yapılması vb.) imkansız olması nedeniyle, Şube Müdürlüğümüzce yapılan ve inşaatına başlanan bu yeni projenin inşasına kadar geçecek sürede olası feyezanlarda gerekli önlemlerin Belediye Başkanlığınca alınması;

4- Pertek İlçe Merkezindeki mevcut Büyükmağara Deresine çöp, gübre, moloz vs. atık maddelerinin dökülmesini önlemek için Pertek Belediye Başkanlığınca gerekli önlemlerin alınması ve uymayanlar hakkında cezai müeyyidelerin uygulanmasının sağlanması,                                 

            Ayrıca; Şube Müdürlüğümüzce yapılacak yeni projenin inşasına kadar geçecek sürede olası feyezanlarda gerekli önlemlerin Belediye Başkanlığınca alınması;

5- Taşkın koruma çalışması yapılmamış dere yataklarına; İnşaat yapılması, tarım alanının açılması, moloz, çöp vs. dökülmesi şeklinde her türlü müdahaleden korunmasının Belediye sınırları içerisinde ilgili Belediye Başkanlıklarınca, dışında ise Kaymakamlıkların görevlendirileceği elemanlarca yapılmasına ve Polis, Jandarma gibi Emniyet görevlilerinin’ de bu konuda yetkili kılınması için yazılı bildirimde bulunulmasına;

6- Tunceli İli genelinde işletmede olan tüm taşkın koruma tesislerinin korunmasına yönelik olarak (çöp, gübre, moloz vs. dökülmesinin önlenmesi) Kaymakamlıklar, Belediye Başkanlıları ve ilgili muhtarlıklarca gerekli tedbirlerin alınması,

7-  Karayolları, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve diğer kişi ve kuruluşlar tarafından dere yatakları veya taşkın tesisleri üzerinde yapılacak her türlü köprü ve menfez inşaatı sırasında DSİ’nin görüşünün alınmasına, (Başbakanlık Taşkın Genelgesi Hükmüdür.)

8- İmarlı ve imara açılacak alanlar ile gecekondu bölgelerinde ıslah edilmemiş yataklarda projelendirmenin DSİ’ce yapılması ve diğer kurumlarca yapılacak çalışmalarda da DSİ’nin görüşünün alınmasına, (Başbakanlık Taşkın Genelgesi Hükmüdür.)

9- İlçe sınırları içerisinde yer alan belde belediyeleri ile köylerdeki; ıslah çalışması yapılmış veya yapılmamış dere yataklarına ait müdahalelerin ve muhtemel taşkınların yaşanmaması için belde belediye başkanlıkları ve muhtarlıklar tarafından kontrol edilmesi ve her türlü önlemin alınması, bu konuda belde belediye başkanlıkları ile muhtarlıklara ilgili kaymakamlar tarafından yazılı bildirimde bulunulması, dere yataklarına müdahaleler var ise DSİ’ye bildirilmesine;

10- Taşkın Koruma Tesislerinin il, ilçe ve belde belediye sınırları içerisinde kalan kısımlarının ilgili belediyelere devredilmesine;

11- Çeşitli kullanım alanları oluşturmak maksadıyla derelerin üzeri, zaruri hallere münhasır olmak üzere DSİ Genel Müdürlüğünün izni alındıktan sonra gerçekleştirilecek işlemler hariç, kesinlikle kapatılmayacaktır. Bunun dışında dere yataklarında gerçekleştirilecek her türlü yapılar ilgili kurum veya kuruluşlarca onaylı bir projeye dayandırılmasına; (Başbakanlık Taşkın Genelgesi Hükmüdür)

12- Dere yatakları üzerine her ne sebeple olursa olsun yapılacak köprü ve menfez gibi sanat yapıları ile dere yatakları üzerinden veya sınırından geçirilecek enerji nakil hattı, yol, petrol-doğal gaz boru hattı, telefon hattı, içme suyu ve kanalizasyon hatları ve benzerleri gibi çeşitli kuruluşlarca değişik maksatlı yapılar inşa edilmeden önce DSİ’nin mutlak surette görüşü alınacak ve yapılacak tesislerin bu görüşe uygun olarak inşasının sağlanmasına, (Başbakanlık Taşkın Genelgesi Hükmüdür)

13- Kamu kurum ve kuruluşlarınca, köprü altındaki su akış kesitinin daralmasına sebebiyet veren ve su akışını engelleyen yapılar yapılmayacaktır. Özel ve tüzel kişilerce yapılmak ve yaptırılmak istenen bu tür yapılara da kesinlikle izin ve ruhsat verilmeyecektir. İlgili kurumlarca yapılan denetimler neticesinde su akış kesitinin daralmasına sebebiyet verdiği tespit edilen yapılar, imar mevzuatına göre mülki amirlerin sorumluluğunda yetkili belediye veya özel idaresi tarafından derhal kaldırılmasına, (Başbakanlık Taşkın Genelgesi Hükmüdür)

14- Pek çok yörede, hafriyatlar, molozlar ve çeşitli atıklar düzensiz bir şekilde yollara, havzalara ve dere yataklarına boşaltılmaktadır. Boşaltılan katı atıklarla dolan derelerin yatak kapasiteleri fevkalade azaldığından taşkın riski çok büyük ölçüde artmaktadır. Dere yataklarına her türlü atık malzemenin dökülmesi, mülki amirler ve/veya mahalli idareler marifetiyle sürekli kontrol altında tutulmak suretiyle önlenmesine; (Başbakanlık Taşkın Genelgesi Hükmüdür)

15- Akarsu yatakları içerisinde oluşan ve dere yatağı kesitini daraltarak veya mevcut sanat yapılarının tıkanmalarına neden olarak taşkınlara ve muhtemel taşkının boyutunun artmasına sebep olan ağaçlar ilgili idarece temizlenmesine, (Başbakanlık Taşkın Genelgesi Hükmüdür) karar verildi.

Yorumlar (0)
4
açık
İstatistikler
Gösterim Tekil IP
Dün 5205 899
Bugün 2115 497
Toplam 350152 21710
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 5 8
5. Kasımpaşa 6 8
6. Antalyaspor 6 8
7. Göztepe 6 7
8. Erzurumspor 5 7
9. Sivasspor 4 7
10. Başakşehir 6 7
11. Gaziantep FK 6 7
12. Hatayspor 4 7
13. Konyaspor 5 6
14. Kayserispor 5 6
15. Çaykur Rizespor 5 5
16. Trabzonspor 5 5
17. Malatyaspor 5 5
18. Denizlispor 5 5
19. Beşiktaş 4 4
20. Gençlerbirliği 4 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 6 14
2. Samsunspor 7 14
3. İstanbulspor 6 13
4. Ankara Keçiörengücü 7 13
5. Altınordu 7 13
6. Adana Demirspor 6 11
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Adanaspor 6 9
10. Bursaspor 6 7
11. Balıkesirspor 6 7
12. Akhisar Bld.Spor 6 6
13. Bandırmaspor 6 5
14. Menemen Belediyespor 6 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 6 4
17. Eskişehirspor 6 3
18. Boluspor 6 2
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leeds United 6 10
5. Crystal Palace 6 10
6. Chelsea 6 9
7. Leicester City 5 9
8. Arsenal 5 9
9. Wolverhampton 5 9
10. Tottenham 5 8
11. West Ham 6 8
12. Man City 5 8
13. Southampton 5 7
14. Newcastle 5 7
15. M. United 5 7
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Real Sociedad 6 11
4. Villarreal 6 11
5. Osasuna 6 10
6. Getafe 5 10
7. Elche 5 10
8. Cádiz 6 10
9. Granada 5 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Athletic Bilbao 6 6
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3