VALİ ÖZKAN’DAN 50 MADDELİK GENELGE!

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, kamu hizmetlerinin sağlıklı işlemesiyle ilgili 50 maddeden oluşan bir genelge yayımladı.

Gündem 26.10.2020, 20:24 Serhat Ozan Yıldırım
1905
VALİ ÖZKAN’DAN 50 MADDELİK GENELGE!

“Kamu hizmetlerinin kaliteli, süratli, etkili ve verimli olması, kamu yönetimi mekanizmasının sağlıklı bir şekilde işlemesi, vatandaşlarımızın Devlete olan itibar ve itimatlarının artması ve demokrasilerde "Devletin, sadece emreden değil, aynı zamanda hizmet üreten bir teşkilat olması” açısından, aşağıda belirtilen hususlarda azami hassasiyet gösterilecektir” ifadeleriyle başlayan genelgenin detayları şöyle:

1)            Kamu kurum ve kuruluşları alacakları kararlar ve yapacakları icraatlar ile "hayatı kolaylaştırmayı ve insanın mutluluğunu” esas alacaklardır.

2)            Amir ve memurlar arasında sevgi ve saygı esas olacak, bu durum mesai içi ve dışında da devam edecek ve Devlet memuru vakarı ile hareket edilecektir.

3)            Vatandaşların dilekçelerine yasal süresi içerisinde cevap verilecek, vatandaşın işlemi henüz tamamlanmamış ise işlemin seyri, safahatı, akıbeti, sonucu hakkında 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun ilgili hükümleri uyarınca müracaat sahibine bilgi verilecektir. Bütün kurumlarda yapılacak müracaatlara cevap vermek üzere yeteri kadar personel görevlendirilerek ve konu birim amirlerince de takip edilecektir.

4)            Evrak tekidine izin verilmeyecektir. Resmi yazışmalar, Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan ve 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girecek Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğe göre yazılacaktır.

5)            Devletin araç ve gereci, özel işlerde kullanılmayacaktır.

6)            Resmi binaların gerek dış mekân şartları ve gerekse iç mekân açısından fiziki şartlarının (kabloların toplanması, boya badanaların temiz ve düzenli olması vb. hususlar olmak üzere) iyileştirilmesi için azami gayret gösterilecek,

7)            Mesai saati başladığı zaman, olağanüstü haller hariç olmak üzere, hiçbir mazeret memurun dairesinde olmamasını haklı göstermeyecektir. Bu nedenle bütün dairelerde mesai devam cetveli tutulacak, konu sıralı amirler tarafından takip edilecektir.

8)            Vatandaşlara güler yüzlü muamele edilecek, resmi kurum ve kuruluşlarda başta telefonlara cevap veren görevli personel olmak üzere, halk ile yüz yüze gelmek suretiyle vatandaşa doğrudan hizmet veren kurumlardaki görevli personeller en kısa sürede "nezaket, sağlıklı iletişim, halkla ilişkiler vb.” konuları içeren kurstan geçeceklerdir. Bu konuyla ilgili olarak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevli ve yetkili kılınmış olup, diğer kurum ve kuruluşlar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile irtibata geçeceklerdir. Kurum ve kuruluşlar bahsi geçen kurstan geçen personelin isim, soy isim ve sayısını Valiliğe bildirmiş olacaklardır.

9)            Bir insanın doğumundan ölümüne kadar her dakika ve saati hayatının bir parçasıdır. İnsanın kendi iradesi dışında bu parçaların en küçüğü üzerinde dahi tasarrufta bulunmak, insan hayatına kısmi tecavüzdür. Kurumlar yönetim anlayışında bu esası benimseyecekler ve görevlerin yürütümünde vatandaşların gereksiz yere zaman kaybetmemesi için bütün önlemleri alacaklardır. Halk ile ilişkilere çok önem verilecek, resmi kurum ve kuruluşlara iş için gelen vatandaş ayakta dinlenilmeyecek, vatandaşların ne kadar süre ile bekleyeceğini bilebilmesi ve daha medeni bir iş takibi açısından numaratör vb. sistemlere geçilecek, işlerin yoğun olduğu ve Devletin vitrini konumunda olan Tapu, Hastane, Nüfus, Sağlık Ocağı, Karakol gibi birimlerde vatandaşların sırasını oturarak bekleyebilmesi ve numaratör sistemi konulması için gerekli önlemler en kısa sürede hayata geçirilecek, vatandaşlarımızın resmi dairelerden memnun olarak ayrılmaları için bütün imkânlar seferber edilecektir.

10)         Kurumlar tarafından verilen hizmetlerin iyi ve kaliteli olduğunu "zannetmek” ile verilen hizmetlerin gerçekte de iyi ve kaliteli olup olmaması ayrıdır. Bu nedenle, kurum tarafından verilen hizmetlere olabildiğince halkın gözü ile de bakılarak, nasıl daha iyi hizmet verilebileceği hususu sürekli araştırılacaktır.

1 1) Kurumlar tarafından hizmet verilirken, "Devletin vatandaşları arasında ayrım yapmayacağı” temel prensibi ile Anayasanın 10' uncu maddesindeki "eşitlik” ilkesi daima göz önünde bulundurulacaktır.

12)         Herhangi bir kurumdaki herhangi bir işlem süre olarak iki buçuk dakikada tamamlanabiliyor ise o işlem iki buçuk dakikada tamamlanacak ve vatandaşa da güler yüzle takdim edilecektir. Gerek süreyi aşan kısmın ve gerekse asık suratla verilen hizmetin Valiliğimiz tarafından insan haklan ihlali olarak değerlendirileceği bilinmelidir.

13)         Kamu kaynaklarının tasarruf tedbirlerine titizlikle uyularak kullanılması hususunda azami titizlik gösterilecektir.

14)         Kamu hizmetlerinde saydamlık ve vatandaşa yol gösterici olma vazgeçilmez olacak, bu kapsamda kurumlar tarafından vatandaşın sık karşılaştığı konularla ilgili olarak küçük ve sade el broşürleri hazırlanıp dağıtılacaktır.

15)         Kurumlarda sorun üretmek değil, sorun çözücü olmak esas olacak, bürokrasiye teslim olunmayacak, bürokrasi ve tükenmişlik hastalığı ile mücadele edilecek, iş yokuşa sürülmeyecektir.

16)         Kararların alınması ve uygulanması aşamalarında mümkün olan en üst düzeyde halk katılımı ve açıklık sağlanacaktır. Bunu sağlamak üzere, yapılan çalışmalar ve özellikle harcamalar kamuoyunca bilinecek, gizlilik özelliği bulunmayan toplantılara halkın katılmasına ve izlemesine imkân verilecektir.

17)         Adalet duygusu, idarenin bütün eylem ve işlemlerinde temel alması gereken en yüce değerdir. İdare, bu değeri yüceltecek ve yönetiminde adil olacaktır.

18)         Kurumlar hukukun üstünlüğü ilkesini tam olarak benimseyecekler ve hukuk kurallarının tarafsız, tavizsiz ve eşit uygulanması sağlanacaktır.

19)         İnsan hakları kullanımının en üst düzeye çıkarılması, insan haklarının korunması ve kötü muamelenin önlenmesi öncelikli hedeflerimizden olacaktır. Kurum ve kuruluşlar hizmetinde olduğu vatandaşa saygılı olacak, vatandaşa kötü muameleye asla müsamaha gösterilmeyecektir. Vatandaşın kötü muamele ile ilgili şikâyetleri kurum amirleri tarafından öncelikle işleme alınacak, başlatılan işlem ve sonucundan Valilik Makamına bilgi verilecektir.

20)         Yolsuzluğun toplumsal düzeni ve dokuyu tahrip eden ve kamu kaynaklarını heba eden bir hastalık olduğu gerçeği göz önüne alınarak, kurumlar kendi içlerinde yapacağı denetimlerde bu hususa özel önem vereceklerdir. Ayrıca Valilik Makamının yürüteceği denetimler sırasında konuya özel önem verilecektir.

21)         Kurumlar ve çalışanlar olarak vizyon ve misyon sahibi olunacak, her bir kurumun varlık sebebi ortaya konularak o amaca ne denli ulaşıldığı ve ulaşılabileceği sorgulanarak, hep daha iyi ve güzel hizmeti arayan bir yönetim anlayışı benimsenecektir.

22)         Statükocu olunmayacak, değişime ve dönüşüme açık olunacak ve inisiyatif kullanılacaktır.

23)         Kurum ve kuruluşlar olabildiğince sivil toplum ile işbirliği yapacaklar, var olan toplumsal potansiyeli harekete geçireceklerdir.

24)         Kurum ve kuruluşlar tarafından görev alanlar ile ilgili olarak hizmetin iyileşmesi anlamında ilimiz dahilinde gidişatı değiştirecek projeler hazırlanması ve proje esaslı çalışılması önem arz etmekte olup, değerlendirmelerde bu tür çalışmalar kriter olarak alınacaktır.

25)         İlçe Kaymakamlıkları ile Kurum ve Kuruluşların amirleri kendi görev alanları ile ilgili olan ve bilmemi gerektiren hususları takdir edip zamanında bizzat tarafıma bildireceklerdir.

26)         Süresi olan işler başta olmak üzere açılış, kapanış törenleri, Devletin tedbirini önceden almasına yönelik öneriler ve benzeri konular Kaymakamlıklar, Kurum ve Kuruluşların amirleri tarafından takdir edilerek, makul denilebilecek bir süre öncesinden bizzat tarafıma bildirilecektir.

27)         Kurum ve Kuruluşların amirleri il için önemli konuları imzaya ve arza bizzat kendileri getirecekler ve konuya hakim olacaklardır.

28)         İşlerin takibi ile ilgili olarak "Ankara'ya yazmak” ile yetinilmeyecek, olumlu sonuç alabilmek için gerekiyorsa konu bizzat Ankara'ya gitmek suretiyle ciddiyetle takip edilecektir.

29)         Tarafımdan sözlü olarak sorulan herhangi bir konuyla ilgili olarak,' azami bir saat içerisinde konunun seyri, safahatı, akıbeti muhtemel gelişmeleri ve öneriler ile konuya hakim olunarak telefon ile veya yüz yüze Makama bilgi verilecektir. Şayet konuya vakıf olunması bir saatlik süreyi geçecek ise, azami bir saat içeresinde olabildiğince tatmin edici olmak üzere ön bilgi verilecek ve ayrıntılı bilgi daha sonra verilecektir.

30)         Herhangi bir konu ile ilgili olarak tarafımdan bir defa talimat verilecek olup bu talimat ile ilgili olarak yukarıdaki 31 'inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde bilgi verilecek, bahsi geçen konu ile ilgili olarak tarafımdan ikinci bir talimat verilmeyecektir.

31)         İl Müdürleri tarafından ilçelere ziyaret düşünülmesi halinde en az bir gün öncesinden Valilik Özel Kalem Müdürlüğüne haber verilecek, tarafımdan aksine bir talimat gelmedikçe normal programa devam edilecektir. İl Müdürü ilçede önce Kaymakamı ziyaret edecek, kurumuyla ilgili konuları istişare ederek o günkü ziyaret konusunda bilgilendirecektir.

32)         Bir konu gerek kurum amirinin ihtiyaç duyması üzerine ve gerekse verilen bir talimat üzerine makama arz edilmesi halinde her yönüyle hakim olunarak sunulacak, verilen talimat bir başkasına havale edilerek sunulmayıp, bizzat kurum amiri tarafından sunulacaktır.

33)         Valilik programı ile bölge teşkilatı olan kurumların programı arasında çelişki olması durumunda, Valilik programı geçerli olacaktır.

34)         Kamu kurum ve kuruluşlarının müdür ve amirlerinin telefonları hafta içi ve hafta sonları sürekli açık olacak, kurum amirine ulaşılamaması halinin gerekçesi kabul edilmeyecektir.

35)         Tarafımdan verilecek yazılı veya sözlü talimatlar ile ilgili olarak mazeret üretmek yerine sorunun çözümü konusunda azami gayret gösterilecektir.

36)         Harcama Birim Amirleri Harcamacı Birimleri en az 3 ayda bir denetleyecek yahut denetleneceklerin vergi, SGK vb. yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini kontrol edecektir.

37)         Kurumlarda ve Kurumlara ait alanlarda bayrak ve portreler kontrol edilecek, eskimiş ve yıpranmış olanlar değiştirilecektir.

38)         Şehit Aileleri ve Gaziler sıklıkla ziyaret edilerek makul talepleri karşılanacaktır.

39)         Şehitlikler sıklıkla kontrol edilecek bakımları yapılacaktır.

40)         Kamu araçlarının bakımları periyodik olarak yapılacak, yetkisiz kullanıma izin verilmeyecektir.

41)         Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın sosyal hizmetler, Vakıflarca ziyaretleri sağlanacak, hayatlarını kolaylaştırıcı projeler hayata geçirilmeye gayret edilecektir.

42)         Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları yardım dosyalarını güncelleyecek, 2022 Sayılı Kanun kapsamında raporlu vatandaşlarımızın raporları durumlarına göre güncellenecektir.

43)         Covid-19 Salgınıyla Mücadelede alınan kararlar titizlikle uygulanacak, denetimler arttırılarak devam edecektir.

44)         İlimiz genelindeki yatırımlar ilgilileri ve Kaymakamlarımızca takip edilecek, yeni yatırım planları İlçe Kaymakamları ve Valiliğimizce istişare edilerek yapılacaktır.

45)         İlimiz genelinde yapılan yatırımlar ilgili Müdürlükler, Kaymakamlar ve Vali Yardımcılarımızca takip edilecek, gerekirse denetlenecek, kamu kaynaklarının doğru, yerinde ve nitelikli kullanılması sağlanacaktır.

46)         İl Özel İdaresi iş makineleri haftalık programlar şeklinde çalıştırılacak, araçların çalışmaları araç takip sistemi üzerinden denetlenecek, bitmeyen çalışmalar hakkında Valiliğe sözlü bilgi verilecektir.

47)         İl Özel İdaresi personelinin sahada çalışan ekipleri Tunceli İl Özel İdaresi ibaresi taşıyan yelek vb. tanıtıcı kıyafet giyecek buna ilişkin tedbirler alınacaktır.

48)         İlimiz genelinde yapılacak tüm ihalelerin eşit, şeffaf, herkese açık şekilde yapılması esastır. Teknik bakımdan özellik arz eden kurumlar hariç tüm kurumlar ve de Köylere Hizmet Götürme Birlikleri bu kurala uyacaklardır.

49)         Kamu Kurum ve Kuruluşları, okullar ve belediyelerin Atatürk büstü ve Atatürk köşelerinin bakımı, temizliği ve çevre düzenlemesinin (çiçek ve çim) sağlanmasında gerekli özen gösterilmelidir.

50)         İlimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşları iş güvenliği yasası çerçevesinde iş güvenliği tedbirlerini alacak güvenlik riski oluşturan durumlar bertaraf edilecektir.

Yukarıda belirtilen çalışma ilkelerinin hayata geçmesinden birinci derecede Kurum ve Kuruluşların amirleri sorumludur.

İşbu Genelge Kurum ve Kuruluşlardaki tüm personele imza karşılığı tebliğ edilecek ve anlatılacaktır.

Sayılan hususlara uyulması ve kamu hizmetlerinin bu çerçevede yürütülmesi için Türkiye

Cumhuriyeti Anayasa'sının 126.Maddesi İle 5442 il İdaresi Kanunu'nun 10,11, 13, 14,15, 16, 17, 19,21, 24,26 ncı maddeleri ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan bu kararlara uyulması, yerine getirilmesi ve uygulanması zorunludur.

Yorumlar (0)
5
parçalı bulutlu
İstatistikler
Gösterim Tekil IP
Dün 5408 1198
Bugün 2854 682
Toplam 573677 33239
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 23
2. Galatasaray 10 20
3. Fenerbahçe 10 20
4. Beşiktaş 9 16
5. Kasımpaşa 10 15
6. Gaziantep FK 10 15
7. Karagümrük 10 14
8. Göztepe 9 14
9. Başakşehir 10 14
10. Konyaspor 9 12
11. Rizespor 9 12
12. Malatyaspor 9 12
13. Hatayspor 7 12
14. Trabzonspor 10 12
15. Antalyaspor 10 10
16. Sivasspor 9 9
17. Erzurumspor 9 9
18. Kayserispor 9 8
19. Denizlispor 9 6
20. Gençlerbirliği 9 5
21. Ankaragücü 8 2
Takımlar O P
1. Altınordu 11 23
2. Ankara Keçiörengücü 11 21
3. Samsunspor 11 20
4. Adana Demirspor 10 18
5. İstanbulspor 10 18
6. Tuzlaspor 10 18
7. Altay 10 17
8. Giresunspor 11 17
9. Bursaspor 11 14
10. Balıkesirspor 11 14
11. Akhisar Bld.Spor 11 13
12. Adanaspor 9 12
13. Menemen Belediyespor 10 12
14. Bandırmaspor 11 11
15. Ümraniye 11 10
16. Ankaraspor 11 8
17. Boluspor 10 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Tottenham 10 21
2. Liverpool 10 21
3. Chelsea 10 19
4. Leicester City 10 18
5. West Ham 10 17
6. Southampton 10 17
7. Wolverhampton 10 17
8. Everton 10 16
9. M. United 9 16
10. Aston Villa 9 15
11. Man City 9 15
12. Leeds United 10 14
13. Newcastle 10 14
14. Arsenal 10 13
15. Crystal Palace 10 13
16. Brighton 10 10
17. Fulham 10 7
18. West Bromwich 10 6
19. Burnley 9 5
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Atletico Madrid 9 23
3. Villarreal 11 20
4. Real Madrid 10 17
5. Sevilla 9 16
6. Cádiz 11 15
7. Barcelona 9 14
8. Granada 10 14
9. Athletic Bilbao 10 13
10. Elche 9 13
11. Getafe 10 13
12. Eibar 11 13
13. Deportivo Alaves 11 13
14. Valencia 11 12
15. Real Betis 11 12
16. Osasuna 10 11
17. Real Valladolid 11 10
18. Celta de Vigo 11 10
19. Levante 10 8
20. Huesca 11 7