• BIST 118.485
  • Altın 394,079
  • Dolar 6,8533
  • Euro 7,7488
  • Tunceli 22 °C
  • Elazığ 21 °C
  • Erzincan 19 °C
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 26 °C
  • Malatya 24 °C

Ah; Kİmselerin vakti yok Durup ince şeyleri Anlamaya...

Mehmet PEKDÜZ

(GÜL­TEN AKIN)

 

Ekim ve Kasım ayın­da son­ba­har yap­rak­la­rı gibi iki de­ğer­li kadın şa­iri­miz dal­la­rın­dan kopup top­ra­ğa düştü. İlk önce Sen­nur SEZER ara­mız­dan ay­rıl­dı; daha sonra GÜL­TEN AKIN'ın da fizik ola­rak ara­mız­dan ay­rı­lı­şı sa­nat­se­ver­le­ri de­rin­den ya­ra­la­dı.

Üni­ver­si­te yıl­la­rım­da Sen­nur Sezer'in şi­ir­le­ri­nin iyi bir iz­le­yi­ci­siy­dim. Yazko Ede­bi­yat Der­gi­si şi­ir­le­ri­ni ya­yım­lı­yor­du. Ez­be­re bil­di­ğim güzel şi­ir­le­ri var­dır; bun­lar beni çok et­ki­le­miş­tir. Zaman zaman onun şi­ir­le­ri­ni okur, başka ar­ka­daş­la­rı­mın da oku­ma­sı­nı is­ter­dim. Ör­ne­ğin şu şiir ne kadar et­ki­li­dir, iyi şiir oku­yu­cu­su için. ''Belki çir­kin bir söz­dür borç ve para şi­ir­de / Alkol gibi giz­li­ce söz edi­lir aç­lık­tan / han­gi­miz ta­nı­ma­dık sof­ra­da yok­sul­lu­ğu / utan­ma­dık ko­nuk­lar gel­dik­çe, evi­miz­den. / Yı­kıl­dık mı, yo­rul­duk mu, dön­dük mü, önem­li bu / Sı­ğın­dık mı bi­li­nen ça­re­siz ya­lan­la­ra / Ölen­ler, öl­dü­rü­len­ler kırdı mı di­ren­me­yi / İşle­me­di mi dipte ka­na­yan eski yara? / Şimdi sor­gu­lar bizi kendi ço­cuk­la­rı­mız / Ya­nıt­lar mı on­la­rı bizim yaz­dık­la­rı­mız / Söyle baba ne yap­tın , / Anne ne yap­tın söyle öl­dü­rü­lür­ken in­san­lar?

Bu şiir bile top­lum­sal du­ru­mu­mu­zu apa­çık or­ta­ya koy­mak­ta­dır. Ya­şa­dı­ğı çağ­dan, top­lum­dan so­rum­lu olan şair uyarı ve uyan­dır­ma gö­re­vi­ni yap­mak­ta­dır. Yan tut­ma­yan değil, tam ter­si­ne emek­ten yana ta­raf­lı­lı­ğı­nı gös­ter­mek­te­dir. Şair ça­lı­şan, emeği ile ge­çi­nen in­san­la­rın mutlu ge­le­ce­ği­ne dair ön­gö­rü­le­ri­ni bize his­set­tir­mek­te­dir. Sen­nur Sezer ka­dın­la­rın da iyi bir şair ola­bi­le­ce­ği­ni yaz­dık­la­rıy­la ka­nıt­la­mış­tır. Yaz­dık­la­rın­da in­ce­li­ği, kadın du­yar­lı­lı­ğı­nı ra­hat­lık­la gö­re­bi­li­riz. İnsan­la­rın bi­rey­sel­den top­lum­sal bi­lin­ce yö­nel­me­le­rin­de onun şi­ir­le­ri çok önem­li bir işlev gör­müş­tür.

Hayat TV'de çok güzel söy­le­şi­le­ri olmuş, iz­le­yi­ci­le­ri geniş kül­tü­rü ve sağ­lam bi­lin­ciy­le et­ki­le­miş­tir. Ev­ren­sel Ga­ze­te­si’nin kül­tür say­fa­sın­da genç şa­ir­le­re ve ya­zar­la­ra yaz­dı­ğı mek­tup­lar da önem­li­dir. Genç­ler için çok de­ğer­li­dir, on­la­rın Sen­nur Abla'sıdır. Sen­nur Sezer şi­ir­le­ri­nin dı­şın­da ede­bi­ya­tın başka alan­la­rı­na da el atmış ve de­ğer­li ürün­ler ver­miş­tir. Oku­du­ğu­muz­da, biraz dik­kat­li in­ce­le­di­ği­miz­de ne kadar de­ğer­li bir şair ol­du­ğu­nu an­la­ya­ca­ğız.

Gül­ten Akın da ül­ke­mi­zin bir başka de­ğer­li kadın şa­iri­dir. Gül­ten Akın'ın ken­di­ne özgü bir dili ve an­la­tı­mı var­dır. Hal­kın ko­nuş­ma di­lin­den, ağıt­lar­dan, tür­kü­ler­den ya­rar­la­na­rak güzel şi­ir­ler yaz­mış­tır. Halk kül­tü­rü­nü ve di­li­ni özüm­se­me yo­lun­da bi­linç­li bir ça­ba­sı var­dır, şi­ir­le­rin­de bunu gö­rü­rüz. Yaz­dı­ğı şi­ir­ler­le top­lum­cu da­ma­rın önem­li sa­nat­çı­la­rın­dan ol­du­ğu­nu gös­ter­miş­tir. Gül­ten Akın çağ­daş şi­iri­mi­zin önem­li bir tem­sil­ci­si ve seç­kin bir üye­si­dir.

Gül­ten Akın'ın şi­ir­le­ri, top­lum­sal du­yar­lı­lı­ğı yük­sek olan şi­ir­ler­dir. Bir­çok şiiri bes­te­len­miş ve ta­nın­mış sa­nat­çı­lar ta­ra­fın­dan ses­len­di­ril­miş­tir. Ör­ne­ğin Deli Kızın Tür­kü­sü, Sezen Aksu ta­ra­fın­dan ba­şa­rıy­la ses­len­di­ril­miş­tir. Bazı şi­ir­le­ri Grup Yorum ta­ra­fın­dan da bes­te­len­miş­tir. Yaz­dı­ğı şi­ir­ler müzik sa­nat­çı­la­rı ta­ra­fın­dan bes­te­le­ne­rek mil­yon­lar­ca ki­şi­ye ulaş­tı­rıl­mış­tır. Gerek Sen­nur Sezer, ge­rek­se Gül­ten Akın'ın şi­ir­le­ri ye­ni­den oku­nup de­ğer­len­di­ril­me­li­dir. O zaman bu şa­ir­le­rin top­lum­sal yü­küm­lü­lük­le­ri­nin an­la­mı­nı da kav­ra­mak­ta zor­lan­ma­ya­ca­ğız. Top­lum­cu şiir da­ma­rı­nı bu kadın şa­ir­le­ri­mi­zin şi­ir­le­ri daha da zen­gin­leş­tir­miş­tir.

Sanat dün­ya­sı bu iki de­ğer­li kadın şa­iri­ni arka ar­ka­ya kay­bet­ti. On­la­rın şi­ir­le­ri­ni oku­ya­rak ya­şa­dı­ğı­mız top­lu­mu an­la­ya­bi­lir, bi­linç dün­ya­mı­zı zen­gin­leş­ti­re­bi­li­riz. Ya­şa­mı­mı­zı şi­irin ver­di­ği güçle zen­gin­leş­ti­ren bu sa­nat­çı­la­rı unut­ma­ya­ca­ğız.

Bu yazı toplam 2571 defa okunmuştur.
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 Özgür Dersim | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0428 212 10 48 | Faks : 0428 212 36 39 | Haber Scripti: CM Bilişim