• BIST 114.809
 • Altın 397,185
 • Dolar 6,8596
 • Euro 7,7623
 • Tunceli 21 °C
 • Elazığ 19 °C
 • Erzincan 21 °C
 • Ankara 20 °C
 • İstanbul 23 °C
 • İzmir 27 °C
 • Malatya 27 °C

Borçlular, bu haberi iyi okusun!

Borçlular, bu haberi iyi okusun!
Tunceli Defterdarı Hatice İşcen Ercoşman, bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ile ilgili düzenlediği basın toplantısında, borçlu mükelleflerin bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin makamında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Defterdar Hatice İşcen Ercoşman, “  Bilindiği üzere, 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden yapılandırılması ile ilgili Kanun, 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile mükelleflerimizin kaçırılmaması gereken bir çok imkan sağlanmıştır. Bunlardan en önemlisi borçlu mükelleflerimize getirilen ve borçların yeniden yapılandırılmasına imkan veren düzenlemedir.

Buna göre, başvurulması halinde 31 Aralık 2010 tarihi öncesi borçlar yeniden yapılandırılacaktır. İstenilmesi halinde yapılandırılmış borçlar 36 ayda 18 taksitte ödenebilecektir. Yapılandırmaya müracaat edilmesi ve taksitlerin düzenli ödenmesi halinde herhangi bir haciz işlemi ile karşılaşılmayacaktır. Böylece iş ve işlemler vergi borcu problemi olmadan yürütülebilecektir. Mükellefler 6111 Sayılı kanundan yararlanması halinde borçlarından dolayı ihalelerde sorun yaşamayacaktır. Ayrıca, yapılandırma sırasında herhangi bir teminat istenilmeyecektir” dedi.

Borçlu mükelleflerin fırsatı iyi değerlendirmesini isteyen Defterdar Ercoşman’ın açıklamasının tam metnini yayımlıyoruz:

 

YASAL GEREKÇELER: Dünyada ve Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz sürecinde alınan önlemler nedeniyle yaşanan bu süreçte olumsuz etkilenen işletmelerin kamuya olan borçlarına uygulanan ek mali müeyyideler de borç tutarlarını artırmış ve icra takibine maruz kalan işletmelere mevcut yasal düzenleme ile ödeme imkanı tanınmıştır.

 

            Kamuya olan borçların enflasyon oranında endekslenerek ödenmesi, kamu ile ilgili mali ilişkinin belli bir plan dahilinde çözümlenmesi suretiyle faaliyetlere devam edilmesine imkan verilmesi yönünde artan talepler karşılanmıştır.

 

            Kanunun kapsamı alacaklı idareler ve alacak türleri itibariyle mümkün olduğunca geniş tutulmuştur.

           

 

KANUNLA GETİRİLEN İMKANLAR:

 

1-         Kesinleşmiş ve vadesi 31.12.2010 tarihinden önceki dönemlere ilişkin alacaklar yeniden yapılandırılacak,

2-         İtilaflı alacakların itilafına son verilerek tahsilatın hızlandırılması sağlanacaktır.

3-         Kanundan önce başlanmış inceleme ve tarhiyat işlemlerinin tamamlanması sonucunda tarh edilecek vergiler için kanundan yararlanma imkanı getirilmiştir..

4-         Matrah ve vergi artırımı imkanı tanınmıştır.

5-         Stok beyanı ve kayıtların düzeltilmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

6-         Yapılandırılan alacakların taksitle ödenmesine kolaylık tanınmıştır.

7-         Vergi Borçlarının kredi kartı ile de ödenmesi kolaylığı getirilmiştir.

8-         Süresinde ödenemeyen taksitlerin belli şartlarla ödenmesine izin verilmiştir.

9-         5811 Sayılı Varlık Barışı Kanunu Kapsamından yararlanmayan mükelleflere ilave bir hak tanınmıştır.

 

 

Konunun daha net anlaşılabilmesi için mükelleflerin yararlanacağı imkanlara ilişkin örnek aşağıdaki gibidir.

          ÖRNEK: Mükellefin 26.01.2008 vadeli 250.000,00TL Gelir vergisi, 250.000,00 TL vergi ziayı cezası, 15.000,00 TL Gecikme faizi, 205.000,00 TL Gecikme zammı ile 10.000,00 TL özel usulsüzlük borcu süresinde ödenmemiştir. Bu kanunun yayım tarihi itibariyle toplam borç tutarı 730.000,00 TL dir.

 

                  Bu Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunan X mükellefimiz, vergi aslına uygulanan gecikme zammı ve faizi yerine TEFE/ÜFE oranı aşağıdaki şekilde olacaktır.

 

Gecikme Zammı Hesaplanan Süre

Alacak Aslı Tutarı

Toplam Gecikme Zammı oranı

Gecikme Zammı Tutarı

Toplam TEFE/ÜFE Oranı

TEFE/ÜFE Tutarı

26.01.2008

24.02.2011

250.000,00

%82.0043

205.000,00

%24,7623

61.906,00

 

 

 

            Buna göre, ödenecek tutar ile tahsilinden vaz geçilecek alacak tutarları aşağıdaki gibi olacaktır.

 

Ödenecek Tutar                     :

 

Gelir Vergisi                                                                                               : 250.000,00

TEFE/ÜFE Tutarı (Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı Yerine)           :   61.906,00

Özel Usülsüzlük Cezası %50                                                                      :     5.000,00

TOPLAM                                                                                                 : 316.906,00

 

Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar     :

 

Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı                                                    : 205.000,00

Gecikme Faizi                                                                                           :   15.000,00

Vergi Ziyaı Cezası                                                                                     : 250.000,00

Özel Usulsüzlük Cezası %50                                                                     :     5.000,00

TOPLAM                                                                                                : 475.000,00

 

            Yukarıda belirtilen şekilde hesaplanan toplam 316.906,00 TL tutarın kanunda öngörülen sure ve şekilde ödenmesi halinde, Toplam 475.000,00 TL tutarındaki alacağın tahsilinden vazgeçilecektir.

 

6111 SAYILI KUNUN GEREĞİ TERKİN EDİLEN ALACAKLAR

 

31/12/2010 tarihinden önce verilen ve genel bütçeye gelir kaydedilmesi gereken 120 liranın altında kalan idari para cezaları (Sigara kullanımından kaynaklananlar hariç), 12 lira ve altında kalan kaçak geçiş ücretleri,

 

 Vergi dairelerince takip edilen vadesi 31/12/2004 tarihinden önce olan 50 lirayı aşmayan asli alacaklar ile bu alacağa bağlı fer’i alacaklar ve aslı ödenmiş 100 lirayı aşmayan fer’i alacaklar

 

 

 borclar_ic.jpg

 

 

KAPSAMA GİREN ALACAKLAR         

 

            31.12.2010 tarihine kadar ödenmemiş vergiler ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, idari para cezaları, Yüksek Öğrenim Kredi borçları, ecrimisil borçları yeniden yapılandırılacaktır.  Alacaklar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak, borç yapılandırıldıktan sonra kanuni süresinde ödenmesi halinde TEFE/ÜFE dışındaki alacakların tahsilinden vazgeçilecektir

 

 

 

 

 

 

KANUNDAN YARARLANMA ŞARTLARI:

 

1-         Yazılı olarak başvurmak

2-         Açılan davalardan vazgeçmek

3-         Taksitle öngörülen ödemelerin süresinde yapılması

4-         Taksit ödeme süresince cari dönem vergi hükümlülüklerinin yerine getirilmesi

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ     : Düzenlemeden yararlanmak isteyen borçlular yasanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar borç yönünden bağlı bulundukları Vergi Dairelerine yazılı olarak başvuracaklardır. (01 Mart 2011-02 Mayıs 2011 Tarihleri arası)

 

TAKSİT SÜRELERİ                        :Ödemeler peşin ödeneceği gibi taksitle de ödenebilecektir. Ödemelerin taksitle yapılması halinde azami 18 taksite 36 ayda ödeme imkanı sağlanmıştır.  Ancak Spor kulüplerinin vergi ve sosyal güvenlik prim borçları dahil olmak üzere devlete olan ve belli bir miktarı aşan tüm borçlarını iki ayda bir 42 eşit taksitle ödeme kolaylığı getirilmiştir. Bir takvim yılında en fazla iki taksidin süresinde ödenmemesine izin verilmiştir. Bir takvim yılı içinde iki den fazla taksidin süresinde ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal edilecektir. 18 taksit süresi azami süredir. Daha az taksitlendirilmesi halinde ödemeler o oranda azalacaktır. (6 Takside uygulanacak katsayı %5, 9 takside %7, 12  takside %10,  18 takside ise %15)

 

 

İTİLAFLI ALACAKLAR    :

 

İtilafın Bulunduğu safhaya göre,

 

 

İlk derece yargı mercii nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş alacaklar ile Üst yargının bozduğu kararlar

 

 Alacak asıllarının % 50’si (ilk tarhiyat tutarı üzerinden)

 

 Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranı uygulanarak hesaplanan tutar 

 

 Alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının % 25’i

 

 İdari Para Cezalarının % 50’si

İlk derece yargı organının Kabul Kararı (tarhiyatın terkine ilişkin karar) vermiş olduğu Alacaklar Üst yargının onadığı kabul kararı

 

 

 Alacak asıllarının % 20’si (ilk tarhiyat tutarı üzerinden)

 

 Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranı uygulanarak hesaplanan tutar 

 

 Alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının % 10’u

 

 İdari Para Cezalarının % 20’si

İlk derece yargı merciinin tarhiyatı tasdik veya tadilen tasdik kararı vermiş olduğu Alacaklar ile Üst yargının tasdik veya tadilen tasdik kararı

 

 Tasdik edilen alacak tutarının tamamı

 

Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranı uygulanarak hesaplanan tutar 

 

 Tasdik edilen alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının % 25’i

 

 İdari Para Cezalarının Onaylanan kısmının %50’si

 

İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDAKİ ALACAKLAR

 

TAHSİL EDİLECEK ALACAKLAR

 

Tarh edilen vergilerin % 50’si

 

Kanunun yayımlandığı tarihe kadar hesaplanan gecikme faizi yerine TEFE/ÜFE tutarı,

 

Kanunun yayımlandığı tarih ila ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren dava açma süresinin bitim tarihine kadar geçen süre için hesaplanacak gecikme faizi

 

Alacak aslına bağlı olmayan cezaların % 25’i

 

İştirak nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezalarının %25’İ

 

VAZGEÇİLEN ALACAKLAR

 

      Tarh edilen verginin %50’si

 

Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamı

 

Alacak aslına bağlı olmayan cezaların % 75’i

 

İştirak nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezalarının %75’i

 

Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı

 

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI:

            Mükelleflerin 2006,2007,2008 ve 2009 yıllarında beyan ettikleri Gelir Vergisi, Kurumlar vergisi, Gelir Stopaj vergisi ve Katma Değer vergisi matrahlarını kanunda önğörülen oranlarda artırmaları ve belli bir oranda vergi ödeme koşuluna bağlı olarak bu vergi türlerinde inceleme ve tarhiyata muhatap olmamaları yönünde yasal düzenlemeler yapılmıştır.

 

Matrah artırımında bulunulan yıla ait vergiler zamanında ödenmiş ve bu vergi türleri için Kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinden yararlanılmamış ise vergi oranı %20 yerine %15 olarak uygulanacaktır.

 

GMSİ mükellefleri için asgari matrah tutarı Bilanço Esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş matrahların 1/5 i uygulanacaktır.

 

Basit usulde vergilendirilen mükellefler için asgari matrah tutarı bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş matrahların 1/10’udur.

 

Matrah/vergi artırımı üzerinden hesaplanan vergiler, Kanunda belirtilen şekilde ödenmediği takdirde, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesindeki gecikme zammı oranının 2 katı oranında gecikme zammı ile birlikte takip ve tahsil edilecektir.

 

Artırılan matrahlar için ayrıca geçici vergi     hesaplanmayacaktır.

Artırım için verilen beyannamelerden damga vergisi alınmayacaktır. 

 

Matrah/vergi artırımında bulunan mükellefler hakkında bu Kanundan önce başlanılmış incelemenin 1 ay içinde bitirilmemesi halinde bu işlemlere devam edilmeyecektir.

 

STOK BEYANI VE VARLIK BARIŞI     :

 

1-         İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia ve demirbaşların kayda alınması, Genel orana tabi makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden % 10 oranında, İndirimli orana tabi diğer makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden tabi olduğu KDV oranlarının yarısı esas alınarak

 

2-         İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan kıymetli maden ve ziynet eşyasının kayda alınması,

3-         İşletmede mevcut olmadığı halde kayıtlarda yer alan emtia ve demirbaşların düzeltilmesi,

4-         Kayıtlarda yer aldığı halde işletmelerde mevcut olmayan kasa mevcudunun düzeltilmesi, Düzeltilen tutarlar için beyanda bulunulacak ve beyan edilen tutarlar üzerinden   % 3 oranında vergi ödenecektir.

 

Mükelleflerimiz konu hakkında 444 0 189 VİMER olmak üzere Defterdarlığımız Vergi Dairesi Müdürlüğünden gerekli bilgiyi temin edebilirler. Başvuru için gerekli olan Dilekçe ve Formlar Vergi Dairesi Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

Sonuç olarak yukarıda anlatıldığı üzere, Yapılandırmadan yararlanılması halinde varsa vergi ziyaı cezaları silinecek, hesaplanan gecikme faizi ve zamları yerine ilgili dönemlerde geçerli olan TEFE/ÜFE aylık değişim oranları uygulanacaktır. Bu şekilde hesaplanan borcun peşin ödenmesi mümkün olduğu gibi ikişer aylık dönemler itibariyle 6,9,12 ve 18 eşit taksit halinde de ödeyebilecektir. İstisnası ise İl Özel İdareleri ile Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliklerine haiz kuruluşlarca 36 taksit halinde, Futbol Federasyonu ve Türkiye de sportif faaliyetlerde bulunan spor kulüpleri için 42 taksit.

            Yapılandırılan borçların peşin veya taksitli olarak kredi kartıyla ödenmesi mümkündür.

 

            6111 Sayılı Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunmayan mükelleflerimizin borçları 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilecektir.

Bu haber toplam 2363 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 Özgür Dersim | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0428 212 10 48 | Faks : 0428 212 36 39 | Haber Scripti: CM Bilişim